I SI HO FEM JUNTS ?

LA UNIÓ FA LA FORÇA
 La nostra xarxa de col·laboradors ens permet assumir els projectes de forma integral de manera que unim esforços, abaratim costos i optimitzem la coordinació

01

ESTUDI GEOTÈCNIC

02

ESTABILITAT DE TALUSSOS

03

estudi hidrogeològic

04

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 

05

ESTUDI AMIENTAL

06

PATOLOGIES EDIFICAICÓ

R E C U R S O S  P R O P I S

TENS DUBTES?

És normal. Es estudis del terreny són freqüents en el món de l'enginyeria i la construcció, però poden generar dubtes quan no formes part d'aquests col·lectius. En aquesta secció mirem de resoldre'ls

QUÈ ÉS UN ESTUDI GEOTÈCNIC?

Un estudi geotècnic és un conjunt d'informació quantificada del terreny que ha de permetre adaptar les estructures projectades a les característiques d'aquest en les millors condicions econòmiques i de seguretat .

L'estudi consta de diverses fases:

- Fase de recopilació i estudi d'informació prèvia, estructura, accessos, etc que acabarà generat una proposta valorada per a cada cas concret.
- Fase de treballs de camp en la que es realitzen els reconeixements en profunditat necessaris en funció de les característiques de l'estructura projectada i del terreny on s'ubicarà.
- Fase de laboratori en la que es determinen diferents paràmetres de les mostres extretes ja siguin reconeixement, resistència, canvis volumètrics, assajos químics, etc.
 - Fase de redacció d'informe tècni c  en el qual e
s recullen els treballs realitzats, els resultats obtinguts i les recomanacions per a la implantació de l'estructura projectada al terreny incloent el disseny de la fonamentació.

En funció de la magnitud de l'obra tot aquest procés pot durar entre poques setmanes i alguns mesos.

ÉS OBLIGADA LA REALITZACIÓ D'UN ESTUDI GEOTÈCNIC?

Els estudis geotècnics són d’obligada realització per a qualsevol tipus d’edificació (obra nova o reforma que impliqui la modificació de l'estructura), seguint l’actual normativa imposada pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), que desenvolupa la reglamentació de la Llei d’Ordenació de l’edificació (LOE) establint en el seu document bàsic (DB-SE-C), les qüestions que afecten els estudis geotècnics i les responsabilitats de les diferents parts implicades en el procés d’edificació.

I EL VISAT DE L'ESTUDI ÉS OBLIGATORI?

Amb l'entrada en vigor de la llei Òmnibus el visat col·legial que exigia el Codigo Técnico de la Edificiación va deixar de ser obligatori. En qualsevol cas, el visat de l'estudi permet verificar al promotor que l'estudi geotècnic l'ha reatlizat un professional, que compleix les directrius del CTE i que aquest estarà cobert per una RC professional. 
El preu del visat varia en funció del tipus d'estructura que es projecta i del tipus de terreny i no sol estar inclòs en el pressupost de l'estudi geotècnic. 

QUIN PREU TÉ UN ESTUDI GEOTÈCNIC?

El preu d'un estudi geotècnic pot variar molt en funció del tipus d'edifici que es projecta i del tipus de terreny en el qual s'emplaça. El CTE dona orientacions sobre els amidaments de la campanya geotècnica a aplicar en cada cas, però, serà el professional redactor del projecte qui determinarà els treballs a realitzar necessaris en funció de les característiques de l'estructura projectada i del terreny on s'ubicarà. I això en determinarà el cost.